Om KreditBevakarna

Vår integritetspolicy

KreditBevakarna i Linköping HB (organisationsnummer 916518–2438), Box 622, 581 07 Linköping med telefonnummer 013-31 12 18 värnar om din och dina medarbetares integritet och därför upprättat denna Integritetspolicy.

Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med integritetspolicyn är att du och dina medarbetare ska veta hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar och hur du kan tillvarata dina intressen.

Behandling av personuppgifter avseende enskild firma:

KreditBevakarna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi registrerar om dig som Kund och som vi erhållit i samband med att ni anmält er som Kund.

De personuppgifter som vi sparar och behandlar är namn, personnummer, telefonnummer alternativt mobilnummer, bankkontonummer och adress.

Ändamålet med behandlingen är att registrera upp er som Kund för att kunna kontakta er och skicka förfrågningar, rapporter, betalningar och fakturor till er.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att tillvarata våra berättigade intressen. Det innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter enligt ovan överväger det integritetsintrång som Kunden utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi annars inte kan fullgöra våra skyldigheter när vi ska registrera upp er som kund och när ni beställer tjänster ur vårt tjänstesortiment och (ii) att så få personuppgifter som möjligt om er och er kontaktperson behandlas och endast för fullgörandet av våra åtagande gentemot er.

KreditBevakarna anlitar i förekommande fall och delar personuppgifterna med följande underbiträden:

Myndigheter, SYNA AB, Space2u Webbhosting AB.

Personuppgifter sparas så länge som du som Kund använder våra tjänster. Personuppgifterna kan dock behöva sparas längre för att uppfylla svensk lag.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter samt begära begränsning och invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få ut dina personuppgifter i syfte att överföra dina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden kan emellertid begränsning eller radering komma att nekas eller fördröjas.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Behandling av personuppgifter avseende Kundens kontaktpersoner:

KreditBevakarna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi registrerar om Kundens kontaktpersoner. Kunden ansvarar själv för att deras kontaktpersoner tar del av denna information.

De personuppgifter som vi sparar och behandlar är kontaktpersonernas namn, företagsmejl och i förekommande fall mobilnummer.

Ändamålet med behandlingen är att kunna kontakta Kundens kontaktpersoner via post, mejl och telefon med förfrågningar, rapporter och i förekommande fall fakturor.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att tillvarata våra berättigade intressen. Det innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter enligt ovan överväger det integritetsintrång som Kundens kontaktperson utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi annars inte kan fullgöra våra skyldigheter när vi ska registrera upp er som kund och när ni beställer tjänster ur vårt tjänstesortiment och (ii) att så få personuppgifter som möjligt om er kontaktperson behandlas och endast för fullgörandet av våra åtagande gentemot er.

KreditBevakarna anlitar i förekommande fall och delar personuppgifterna med följande underbiträden:

SYNA AB, Space2u Webbhosting AB.

Personuppgifter sparas så länge som Kunden använder våra tjänster eller Kunden eller kontaktpersonen meddelar oss att uppgiften om kontaktperson ska tas bort.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter samt begära begränsning och invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få ut dina personuppgifter i syfte att överföra dina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden kan emellertid begränsning eller radering komma att nekas eller fördröjas.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).