Om KreditBevakarna

Villkor ProvisionsInkasso

När du lämnar in, eller lägger över ett ärende på ProvisionsInkasso godkänner du nedanstående villkor:

ProvisionsInkasso innebär att vi tar betalt av uppdragsgivaren när gäldenären betalar. Vi tar då ut en provision på 50 % av inkasserat kapital och ränta. Inga uppläggningsavgifter tillkommer. Lagstadgade kostnader som kan tas ut av gäldenären tillfaller KreditBevakarna.

När gäldenären betalar direkt till oss behåller vi vår provision, eventuella lagstadgade kostnader och lagstadgad moms. Resterande del av kapital och ränta utbetalas till uppdragsgivaren.

När gäldenären betalar direkt till uppdragsgivaren ska detta omgående meddelas KreditBevakarna. Vi fakturerar då 50 % provision på det kapitalbelopp och den dröjsmålsränta som betalts. Om eventuella lagstadgade kostnader, som rätteligen tillhör KreditBevakarna, har betalts till uppdragsgivaren fakturerar vi även dessa.

Om ärendet återkallas anses kapitalskulden och dröjsmålsräntan som betald och vi fakturerar 50 % provision på resterande kapital och dröjsmålsränta.

KreditBevakarna förbehåller sig rätten att vidta de åtgärder de finner lämpliga utan att i förväg rådfråga uppdragsgivaren.

KreditBevakarna förbehåller sig rätten att avvisa inlämnade uppdrag. Ärendet där tvist förekommer mellan parterna tas inte emot för ProvisionsInkasso.

Vi garanterar inte preskriptionsavbrott inom ramen för ProvisionsInkasso.

Moms tillkommer på provisioner och lagstadgade kostnader.